Powiadamiaj mnie o nowościach
E-mail:

Rozporządzenie RODO

Klauzula informacyjna - RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym RODO, informujemy iż:

1)      administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej Górze przy ul. Wita Stwosza 26/1;

2)      kontakt w sprawie ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” jest możliwy pod numerem tel. 75 755 27 81;

3)      dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo Spółdzielcze i innych ustaw;

4)      odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)      dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)      dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;

7)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej;

8)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9)      dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10)   podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.